صفحه اصلی / آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد

احسان حاجی جمهوری گفت: آموزش ﮐارآفرﯾنی و اشتغال فارغ التحصﯿلان دانشگاه‌های ﮐارآفرﯾنی با توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد به طوری ﮐه امروزه کارآفرینی ﯾﮑی ا ز شاخص‌های توسعه در ﮐشورهای رو به رشد محسوب می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از بسیج نیوز،
احسان حاجی جمهوری یک کارآفرین بسیجی ، اظهار داشت: آموزش ﮐارآفرﯾنی و اشتغال فارغ التحصﯿلان دانشگاه‌های ﮐارآفرﯾنی با توسعه اقتصادی و اجتماعی ﮐشورها رابطه تنگاتنگی دارد به طوری ﮐه امروزه کارآفرینی ﯾﮑی ا ز شاخص‌های توسعه در ﮐشورهای رو به رشد محسوب می‌شود.
وی در ادامه افزد: اشتغال زاﯾی و رشد وتوسعه ﮐار آفرﯾنی مهم ترﯾن منبع نوآوری از نظر صاحبنظران اقتصادی است. لذا بسﯿاری از دولتها در ﮐشورهای توسعه ﯾافته و ﭘﯿشرو تلاش می ﮐنند با حداﮐثر امﮑانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقﯿقاتی شماری از افراد جامعه را ﮐه دارای وﯾﮋگﯿهای ﮐارآفرﯾنی هستند به سمت آموزش و فعالﯿت های ﮐارآفرﯾنانه هداﯾت ﮐنند.
این کارآفرین بسیجی خاطرنشان کرد: در واقع آموزش ﮐارآفرﯾنی در سﯿستم آموزش اﮐثر ﮐشورها جاﯾگاه وﯾﮋه خود را ﭘﯿدا ﮐرده است و به عبارتی تعمﯿق و گستر ش فرهنگ ﮐارآفرﯾنی به عنوان ﯾﮑی از نﯿازهای ضروری جامعه نﯿازمند توجه اساسی به امر آموزش در زمﯿنه کارآفرینی می‌باشد.

همچنین مطالعه کنید:

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز

طرح تهیه سند تحول شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کلید خورد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شانا, نخستین نشست بررسی تهیه سند تحول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *