صفحه اصلی / تورم تولید کننده معدن یک درصد رشد یافت

تورم تولید کننده معدن یک درصد رشد یافت

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، مرکز آمار ایران گزارش داد ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن گذشته، ﺑﻪ ﻋﺪد 203.1 رﺳﻴﺪ. این رقم در فصل پاییز، 197.5، بود.
همچنین شاخص قیمت تولید کننده فصل زمستان نسبت به ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (201.3)، 0.9 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در 4 ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬی ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 95 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن) 4.1- درﺻﺪ است ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم 4 ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬی ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ گذشته ( 7- درصد)، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
افزایش قیمت در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی
در ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺨﺶ "اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی" ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 2.8 درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. به طوری که ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ "اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی" ﺑﺎ 3.8 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ، از ﻋﺪد191.1 ﺑﻪ ﻋﺪد 198.3رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 4.7 درﺻﺪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آﻫﻨی" ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻫﺎی آهنی"، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 95 از رﻗﻢ 251.0 ﺑﻪ رﻗﻢ 262.7 رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ 4.7 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷی از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧی "ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ" است.
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 95 در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ" ﺑﻪ رﻗﻢ 69.0 رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ 3.9 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، 66.4 ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن 0.1 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﺲ" در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 95 نیز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷی از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧی "ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ" است.
بنا به این گزارش، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 95، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻃﻼ و ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ بود. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﮔﭻ، ﻓﺴﻔﺎت و ﮔﻮﮔﺮد، ﺻﺪف درﻳﺎﻳی و ﻣﻴﻜﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

همچنین مطالعه کنید:

The Black Seeds

باید و نبایدهای مصرف سیاه دانه

  به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از برترین ها، به اعتقاد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *