صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ بهبود یافت
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال  ۱۴۰۰ بهبود یافت

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ بهبود یافت

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1400، با 0.14 بهبود نسبت به سال 99 به 6.16 رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس داده های آماری و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران » طی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۱ استان ، ۳۸ مؤلفه ، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد . شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ از ۱۰( بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۰ .۶ ، در سال ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمّیت ۶.۲۷ را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن مناسب تر شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده اند درحالیکه در سال ۱۳۹۸ ،نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مؤلفه های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار میگیرند، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ ،این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه ، برای سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ ، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است . براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در چهار پیمایش فصلی سال ۱۴۰۰ ،براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری و مناسبترین مؤلفه های ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودند از:

همچنین در سال ۱۴۰۰ نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات » بوده است و مؤلفه »عمل مسئوالن ملی به وعده های اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم نا مناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته است و بعد از آن مؤلفه «عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.

تهران، بدترین استان از نظر امنیت سرمایه‌گذاری

همچنین وضعیت امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان های کشور نیز نشان می دهد که تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان های کشور در امنیت سرمایه گذاری دارند.

همچنین مطالعه کنید:

صادرات ۳.۸ میلیون دلاری تعاونی‌ها طی ۳ سال گذشته

به گزارش کسب و کار نیوز، در طول سالهای اخیر تعاونی‌ها نقش موثر و بسزایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.