صفحه اصلی / سیاسی / دولت / ظـرفیت‌های اکو بـرای انـسجام اقـتصادی ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت

ظریف:

ظـرفیت‌های اکو بـرای انـسجام اقـتصادی ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت

کسب و کار نیوز - وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌"اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه مشارکت کامل داشته باشند.

 

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «محمدجواد ظریف» امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان این که ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت، گفت: اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» ھـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش ھـای غنی مشـترک بـاشـد.

ظریف گفت: ســازمــان ھمکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته،  بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه ھـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می باشد.

وزیر امور خارجه اولـین و مـھمتریـن چـالـش مسـتمر اکو را نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی  عنوان کرد و گفت: در ایـن راسـتا باید سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

وی با بیان این که سـند چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت،  افزود: باید اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب  دهیم ضمن اینکه شـورای وزیران باید از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد سازمان حمایت کنند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـاسیس کریدور و فـعالیت‌ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت، گفت:  مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت( TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

ظریف تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌ھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا  بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان‌تـر و قـابـل پیش بینی‌تـر کنیم.

وی افزود:در این راستا انـجام تـراکنش‌ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه‌ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکرد ھایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اھــداف چــشم انــداز ۲۰۲۵ اکو اســت، تصریح کرد: بھــره بــرداری از ظــرفیت ھــای شــگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری‌ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه‌ھا به منظور فعالیت‌ھای ھم‌آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف گفت: فــعالیت ھــای مــرتــبط بــا فــناوری‌ھای اطــلاعــاتی و ارتــباطی می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه ای بـرای اجـرای “راھـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵” و نیز “بـرنـامـه اقـدام” که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور نیست،  افزود: تـرتیبات مـوافـقتنامـه‌ھـای مـوسـوم بـه “کمتر از عـضویت کامـل” تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مــشارکت دھیم و در عــوض اکو باید ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورھای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید کرد: اھــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت‌ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت که بـه طـور بـالـقوه می‌تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: جــمھوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه‌گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می‌گیرد، سـازمـان ھمکاری اقـتصادی بـا دهه‌ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـه می کنند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه‌ھـا و طـرح ھـایش ادامـه می‌دھـد.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ایران طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه‌تـرین و پـربـازده‌تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی گفت: جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت: “اکوتـا” و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

وزیر امور خارجه بیان کرد:  ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال‌سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه ای لازم در حـوزه‌ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعھد است.

رئیس دستگاه دپیلماسی در ادامه  با اشاره به نـقش بسیار مھم دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک اعضا اظهار داشت: مـا بـه عـنوان کشورھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد.

وی در پایان گفت: مـا از تـلاش ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس ھـا و نـھادھـای تخصصی مـنطقه ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می‌کنیم و از آنـھا انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ها انجام دهند.

همچنین مطالعه کنید:

برای حل مشکلات خوزستان حتی یک روز هم معطل نخواهیم کرد

آیت الله سید ابراهیم رییسی امروز پنجشنبه در نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان، معضلات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *