صفحه اصلی / ورزشی / فوتبال و فوتسال / برنامه کامل لیگ هجدهم

برنامه کامل لیگ هجدهم

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم، برنامه کامل فصل جدید این رقابت‌ها مشخص شد.

سعید فتاحی هادی عقیلی غلام رضا عنایتی

به گزارش کسب و کار نیوز، مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم امشب (پنج‌شنبه) در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خودشان را در ۳۰ هفته این رقابت‌ها شناختند. طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ، فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می‌شود. هم‌چنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول

سپیدرود رشتسایپا

استقلال خوزستان گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – نساجی مازندران

پرسپولیس پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز نفت مسجدسلیمان

پیکان استقلال

پارس جنوبی فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادانسپاهان

هفته دوم

سپاهان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – صنعت‌نفت آبادان

استقلال ذوب‌آهن

پدیده مشهد استقلال خوزستان

سایپا پیکان

نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی

نساجی مازندران تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستانپرسپولیس

هفته سوم

سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – سایپا

صنعت‌نفت آبادان پدیده مشهد

فولاد خوزستان نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز استقلال

پرسپولیس استقلال خوزستان

پارس جنوبی نساجی مازندران

پیکانسپاهان

هفته چهارم

پدیده مشهد سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز پیکان

سپاهان ذوب‌آهن

سایپا – تراکتورسازی تبریز

نفت مسجدسلیمان پرسپولیس

استقلال پارس جنوبی

استقلال خوزستان صنعت‌نفت آبادان

نساجی مازندرانفولاد خوزستان

هفته پنجم

سپیدرود رشت استقلال خوزستان

ذوب‌آهن گسترش فولاد تبریز

پیکان پدیده مشهد

پارس جنوبی – سایپا

نفت مسجدسلیمان نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز سپاهان

فولاد خوزستان استقلال

پرسپولیسصنعت‌نفت آبادان

هفته ششم

صنعت‌نفت آبادان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد ذوب‌آهن

سایپا – فولاد خوزستان

استقلالنفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران پرسپولیس

سپاهان پارس جنوبی

استقلال خوزستانپیکان

هفته هفتم

سپیدرود رشت پرسپولیس

پارس جنوبی گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان سایپا

استقلال نساجی مازندران

فولاد خوزستان سپاهان

پیکانصنعت‌نفت آبادان

هفته هشتم

سپیدرود رشت پیکان

گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان ذوب‌آهن

پدیده مشهد پارس جنوبی

سایپا نساجی مازندران

سپاهان نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز

پرسپولیساستقلال

هفته نهم

ذوب‌آهن سپیدرود رشت

نفت مسجدسلیمان گسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان پدیده مشهد

استقلال سایپا

تراکتورسازی تبریز صنعت‌نفت آبادان

پیکان پرسپولیس

پارس جنوبی استقلال خوزستان

نساجی مازندران – سپاهان

هفته دهم

سپیدرود رشت تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز –  نساجی مازندران

پیکان –  ذوب‌آهن

پدیده مشهدنفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – سایپا

سپاهاناستقلال

صنعت‌نفت آبادان –  پارس جنوبی

استقلال خوزستانفولاد خوزستان

هفته یازدهم

ذوب‌آهنپرسپولیس

سایپا سپاهان

نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز پیکان

استقلال گسترش فولاد تبریز

پارس جنوبی سپیدرود رشت

نساجی مازندران پدیده مشهد

فولاد خوزستانصنعت‌نفت آبادان

هفته دوازدهم

سپیدرود رشت فولاد خوزستان

گسترش فولاد تبریز سایپا

ذوب‌آهن تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد استقلال

پرسپولیس سپاهان

صنعت‌نفت آبادان نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان نساجی مازندران

پیکانپارس جنوبی

هفته سیزدهم

سایپا پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز پرسپولیس

استقلال استقلال خوزستان

پارس جنوبی – ذوب‌آهن

سپاهان گسترش فولاد تبریز

نساجی مازندران – صنعت‌نفت آبادان

فولاد خوزستانپیکان

هفته چهاردهم

سپیدرود رشت نساجی مازندران

ذوب‌آهن فولاد خوزستان

پدیده مشهد سپاهان

تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی

پرسپولیس گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت آبادان استقلال

استقلال خوزستان سایپا

پیکاننفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد تبریز پدیده مشهد

سایپا صنعت‌نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان ذوب‌آهن

استقلال سپیدرود رشت

پارس جنوبی پرسپولیس

سپاهان استقلال خوزستان

نساجی مازندران پیکان

فولاد خوزستان تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم

سایپاسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزاستقلال خوزستان

نساجی مازندران ذوب‌آهن

پدیده مشهدپرسپولیس

نفت مسجدسلیمانتراکتورسازی تبریز

استقلالپیکان

فولاد خوزستانپارس جنوبی

سپاهانصنعت‌نفت آبادان

هفته هفدهم

سپیدرود رشتسپاهان

صنعت‌نفت آبادانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهناستقلال

استقلال خوزستانپدیده مشهد

پیکانسایپا

پارس جنوبینفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریزنساجی مازندران

پرسپولیسفولاد خوزستان

 

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریزسپیدرود رشت

سایپاذوب‌آهن

پدیده مشهدصنعت‌نفت آبادان

نفت مسجدسلیمانفولاد خوزستان

استقلالتراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستانپرسپولیس

نساجی مازندرانپارس جنوبی

سپاهانپیکان

 

هفته نوزدهم

سپیدرود رشتپدیده مشهد

پیکانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنسپاهان

تراکتورسازی تبریزسایپا

پرسپولیسنفت مسجدسلیمان

پارس جنوبیاستقلال

صنعت‌نفت آباداناستقلال خوزستان

فولاد خوزستاننساجی مازندران

 

هفته بیستم

استقلال خوزستانسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزذوب‌آهن

پدیده مشهدپیکان

سایپاپارس جنوبی

نساجی مازندراننفت مسجدسلیمان

سپاهانتراکتورسازی تبریز

استقلالفولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان پرسپولیس

 

هفته بیست‌ و یکم

سپیدرود رشتصنعت‌نفت آبادان

تراکتورسازی تبریزگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنپدیده مشهد

فولاد خوزستانسایپا

نفت مسجدسلیماناستقلال

پرسپولیسنساجی مازندران

پارس جنوبیسپاهان

پیکاناستقلال خوزستان

 

هفته بیست‌ و دوم

پرسپولیسسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزپارس جنوبی

استقلال خوزستانذوب‌آهن

پدیده مشهدتراکتورسازی تبریز

سایپانفت مسجدسلیمان

نساجی مازندراناستقلال

سپاهانفولاد خوزستان

صنعت‌نفت آباداناستقلال خوزستان

 

هفته بیست‌و سوم

پیکانسپیدرود رشت

فولاد خوزستانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنصنعت‌نفت آبادان

پارس جنوبیپدیده مشهد

نساجی مازندرانسایپا

نفت مسجدسلیمانسپاهان

تراکتورسازی تبریزاستقلال خوزستان

استقلالپرسپولیس

 

هفته بیست‌ و چهارم

سپیدرود رشتذوب‌آهن

گسترش فولاد تبریزنفت مسجدسلیمان

پدیده مشهدفولاد خوزستان

سایپااستقلال

صنعت‌نفت آبادانتراکتورسازی تبریز

پرسپولیسپیکان

استقلال خوزستانپارس جنوبی

سپاهاننساجی مازندران

 

هفته بیست‌ و پنجم

تراکتورسازی تبریزسپیدرود رشت

نساجی مازندرانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنپیکان

نفت مسجدسلیمانپدیده مشهد

سایپاپرسپولیس

استقلالسپاهان

پارس جنوبیصنعت‌نفت آبادان

فولاد خوزستاناستقلال خوزستان

 

هفته بیست‌ و ششم

پرسپولیسذوب‌آهن

سپاهانسایپا

استقلال خوزستاننفت مسجدسلیمان

پیکانتراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریزاستقلال

سپیدرود رشتپارس جنوبی

پدیده مشهدنساجی مازندران

صنعت‌نفت آبادانفولاد خوزستان

 

هفته بیست‌ و هفتم

فولاد خوزستانسپیدرود رشت

سایپاگسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریزذوب‌آهن

استقلالپدیده مشهد

سپاهانپرسپولیس

نفت مسجدسلیمانصنعت‌نفت آبادان

نساجی مازندران – استقلال خورستان

پارس جنوبیپیکان

 

هفته بیست‌ و هشتم

پدیده مشهدسایپا

سپیدرود رشتنفت مسجدسلیمان

پرسپولیستراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستاناستقلال

ذوب‌آهنپارس جنوبی

گسترش فولاد تبریزسپاهان

صنعت‌نفت آباداننساجی مازندران

پیکانفولاد خوزستان

 

هفته بیست‌ و نهم

نساجی مازندرانسپیدرود رشت

فولاد خوزستانذوب‌آهن

سپاهانپدیده مشهد

پارس جنوبیتراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریزپرسپولیس

استقلالصنعت‌نفت آبادان

سایپااستقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان–  پیکان

 

هفته سی‌ام

پدیده مشهدگسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت آبادانسایپا

ذوب‌آهننفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشتاستقلال

پرسپولیسپارس جنوبی

استقلال خوزستانسپاهان

پیکاننساجی مازندران

تراکتورسازی تبریزفولاد خوزستان

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

دراگان اسکوچیچ

اسکوچیچ: شرط ادامه کارم صعود به جام جهانی است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ورزش سه, دراگان اسکوچیچ اگرچه در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *