صفحه اصلی / کارآفرینی / تحقیقات و پایان نامه ها / ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش

ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش

1.دکتر احمد پوراحمد - استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
2.دکتر رحمت الله فرهودی - استادیار جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه تهران
3.آیدا برادران نیا"- کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری، پردیس بین المللی

چکیده
یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین در قالب «گردشگری الکترونیکی» هستیم. هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش است. روش پژوهش حاضر، از نظر اهداف کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل گردشگران داخلی در جزیره کیش است. تعداد ۳۸۲ نفر از گردشگران داخلی کیش، حجم نمونه این پژوهش است. به منظور جمع آوری دادهها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته مورد نظر شامل ۳۰ سؤال براساس مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از بسیار زیاد تا بسیار کم طراحی شد. به منظور بررسی توزیع ویژگی های جامعه مورد نظر، از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص های آمار توصیفی از قبیل میانگین، در صد، انحراف معیار و رسم جدول و نمودارها و در سطح استنباطی نیز از روش آماری تی تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن استفاد شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف k- s استفاده شده است.

مقدمه
امروزه صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا محسوب می شود که می تواند به عنوان منبع اصلی در آمد و اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد. در این صنعت به عنوان یک صنعت خدماتی، ارائه خدمات به شکلی مناسب و مطمئن که بتواند رضایت گردشگران را فراهم آورد و اندازه گیری و مدیریت رضایت گردشگران کلید بقا و پیشرفت است. فراهم کردن محصولات و خدمات منحصر به فرد برای مقصد گردشگری، قدرت و اعتبار گردشگری را به وجود می آورد و موجب متمایزساختن مقصد از دیگر مقاصد می شود (کریمی، ۱۳۹۱). در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف، هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم، ارتباط ایجاد کند. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصان، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمتهای مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تأمین کند؛ به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملتها را در یک جامعه جهانی گرد هم می آورد (پورکیانی و فرح بخش، ۱۳۹۱). پاول ستلر، می گوید: فناوری به هر هنر و مهارت عملی که از دانش علمی استفاده می کند، گفته می شود. جیمز فین ، فناوری را علاوه بر ماشین آلات، شامل فرایندها، نظامها، مدیریت، سازوکارهای کنترل انسانی و غیرانسانی و روشی برای برخورد با مشکلات، عملی بودن راه حل های فنی و ارزش های اقتصادی می داند (ابراهیمی، ۱۳۹۲). در تعریفی که جامع تر از بقیه تعاریف است، آمده است که: فناوری عبارت اند از کاربرد نظام دار مفاهیم علوم رفتاری و فیزیکی و علوم دیگر برای حل مشکلات (رضایی، ۱۳۸۶). به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه فناوری هایی هستند که ارتباطات و فرایند نشر اطلاعات به وسیله ابزار الکترونیکی را در دنیای امروز تسهیل می کنند (۲۰۰۳ ,Anonymous). دنیای قرن بیست و یکم، دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و افزایش شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است. به عبارتی دیگر، امروزه فناوری اطلاعات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است (مزرعی جوشری، ۱۳۸۸). در عصر حاضر، فناوری اطلاعات سازمانی و فناوری های مبتنی بر اطلاعات به عنوان یکی از الزامات اساسی تلقی می شود (۲۰۱۵ ,. Al
– Mamany et al). منطقه آزاد کیش یا همان مروارید خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین مناطق دارای پتانسیل و ظرفیت بالای جذب گردشگر مطرح است. روابط تجاری و سیاسی برای جذب گردشگری و توسعه این دو در جزیره کیش نیازهایی را می طلبد. یکی از مهم ترین این نیازها که مورد توجه بخش خصوصی نیز است، گردشگری به وسیله ابزارهای نوین ارتباطی است. تبلیغات الکترونیک در این حوزه می تواند مورد توجه سازمان ها و بخش خصوصی و سرمایه گذاران در جهت جذب بیشتر گردشگر قرار بگیرد و در نتیجه، رونق اقتصادی را به ارمغان آورد. همچنین، به گزارش خبرگذاری بیشتر هیئتهای شرکت کننده در دومین مجمع بین المللی گردشگری و سومین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری و خصوصی سازی کشورهای اسلامی در اردیبهشت ۱۳۸۸ پس از بازدید از جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری و همچنین، بازدید از امکانات تجاری، صنعتی و سواحل نقره فام و مکان های دیدنی و زیبای جزیره کیش، این جزیره را به عنوان الگوی توسعه پایدار گردشگری در میان کشورهای اسلامی انتخاب کردند (سعادت، ۱۳۸۷).
جزیره کیش با داشتن پتانسیل های بسیار بالاتر نتوانسته است، سرمایه گذاری صحیحی برای توسعه زیرساختهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و همچنین برای بهره برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات با هدف ازدیاد گردشگر داشته باشد. این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع، در ارتباط با مسائل مربوط به گردشگری که فناوری اطلاعات در آن واردشده می پردازد و ابعاد و اثرات مختلف گردشگری الکترونیک را بررسی می کند و مرز آن را با گردشگری سنتی که در گذشته بیشتر رایج بوده، مشخص می کند. در حوزه فناوری اطلاعات فقط به مقوله گردشگری می پردازد و در بخش های دیگر فناوری اطلاعات وارد نمی شود و به اثرات آن در صنعت های دیگر نمی پردازد.
عصر حاضر، پس از گذراندن موج اول (جامعه کشاورزی)، موج دوم (جامعه صنعتی)، موج سوم (عصر دانش یا جامعه اطلاعاتی)، در انتظار گذر از موج چهارم یا عصر مجازی خواهد بود. در موج چهارم که شکل توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است، دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تأمین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به دانش حل شده است و نیاز بزرگتری در جامعه احساس می شود. در این عصر، بیشتر امور در جامعه به صورت مجازی و غیر فیزیکی انجام خواهد شد مانند خرید به وسیله اینترنت و تا دو دهه آینده برای بخش هایی از دنیای توسعه یافته، عصر مجازی قابل لمس خواهد بود. ایران اکنون در اواسط موج دوم قرار دارد و موج سوم را هنوز به خوبی درک نکرده است.
در صورت برطرف شدن چالش های موجود در زمینه فناوری اطلاعات، با ایجاد مشاغل جدید در بخش های مختلف اقتصادی و با افزایش دستمزد و درآمد افراد، بر ساختار اجتماعی کیش تأثیرگذار خواهد بود. این جزیره، به عنوان یکی از مناطق توانمند کشور دارای قابلیت های بی نظیر اکوتوریستی، ژئوتوریستی و تاریخی از قطب های مهم گردشگری کشور است. این پژوهش با هدف ترویج فناوری اطلاعات در گردشگری کیش و تبدیل گردشگری سنتی به اینترنتی به عنوان راهکاری نوین و اساسی در جهت توسعه پایدار گردشگری کیش تدوین شده است. با ارائه زیرساخت های گردشگری الکترونیک و فراهم کردن زیرساخت های شهر الکترونیک، باید اقداماتی در چارچوب ظرفیت سازی و ایجاد فرصتهای اقتصادی به یک منبع درآمدزا و مجهز توریستی سیاحتی تبدیل شود
هدف اصلی پژوهش، ارائه راهبرد در زمینه فناوری اطلاعات برای ارتقا و گسترش صنعت گردشگری جزیره کیش است. همچنین، اهداف جزئی شامل بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای رزرو هتل ها و مراکز اقامتی، تهیه بلیط هواپیما کشتی و مانند آن، خرید برنامه های سفر و تورهای مختلف تفریحی، رزرو و اجاره وسایل نقلیه در جزیره کیش و همچنین افزایش رضایتمندی بیشتر گردشگران هستند
فرضیه ها شامل موارد زیر هستند ١. ارائه راهبردهای مناسب در زمینه فناوری اطلاعات می تواند موجب ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش شود؛ ۲، گردشگران استفاده از تمام خدمات گردشگری در بخش فناوری اطلاعات را در جزیره کیش مورد توجه و استقبال
قرار میدهند. از این رو سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که: .. راهبردهای مناسب در زمینه فناوری اطلاعات و نقش آن برای ارتقای گردشگری کیش چیست؟ ۲٫ گردشگران کدام یک از خدمات گردشگری در بخش فناوری اطلاعات را در جزیره کیش مورد توجه و استقبال قرار
می دهند؟
پینگ در سال ۲۰۱۱ در پژوهشی با عنوان سیستم اطلاعات مدیریت با نرم افزار در مدیریت گردشگری در دوره اقتصاد مدور، به این نتایج دست یافته است که سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود بهره وری در پردازش اطلاعات، بهبود امنیت، بهبود روابط مدیریت مشتری گردشگری و کنترل بهتر منابع گردشگری مؤثر واقع شده است.
ساب در سال ۲۰۱۱ پژوهشی با عنوان تبلیغات آنلاین صنعت توریسم و تأثیر آن بر مصرف کنندگان انجام داده است.
– ” ۲۲ ا ا . در این مطالعه، از ابزارهای مختلف تبلیغات آنلاین و اثرات آنها بر مشتریان، در گردشگران خاص به منطقه الکاروه در پرتغال بهره گرفته شد. هدف از این مطالعه، بررسی در مورد میزان استفاده از اینترنت مسافران و گردشگران و تبلیغات آنلاین است. روند کنونی، مؤثرترین روش تبلیغات آنلاین است. در مجموع، ۲۴۸ گردشگر در فرودگاه Faro در پرتغال را بررسی کردند. از طریق تحقیق مشخص شده است که بیشتر گردشگران که به منطقه آلگاروه سفر کردند، از اینترنت به عنوان یک رسانه برای به دست آوردن اطلاعات سفر استفاده کرده اند.
موسوی در سال ۱۳۸۶ در پژوهشی با عنوان موانع موجود در محیط کلان در مورد به کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری (مطالعه موردی جزیره کیش) نتیجه گرفت که بازاریابی الکترونیک در تمامی بخش ها و عناصر کاربرد داشته و می تواند نقش مهمی ایفا کند. متأسفانه در جزیره کیش و در کشور به جنبه های بازاریابی در گردشگری کمتر توجه می شود و حتی از ابزارهای روابط عمومی نیز کمتر استفاده می شود. استفاده از بازاریابی و ابزار الکترونیکی در گردشگری می تواند ضمن اطلاع رسانی، چهره نامطلوبی که غول های رسانه ای غربی از کشور در اذهان عمومی ایجاد کرده اند، ترمیم کرده و ارتقا دهد. این امر به افزایش تعداد گردشگران و نیز سرمایه گذاری در این صنعت پرسود منجر می شود
قلندری در سال ۱۳۸۷ در پژوهشی با عنوان گردشگری الکترونیک، واقعیتی غیرقابل انکار است، نتیجه گرفت که صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با بعضی از فعالیت های اقتصادی، وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمد در اقتصاد کشور میزبان تأثیر بسزایی دارد. در نتیجه، توسعه گردشگری به خصوص گردشگری الکترونیک که مزایای بسیاری دارد، اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج می کند و رشد اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگر برای کشور به همراه خواهد داشت.
پورفرج، عیسی زاده و چراغی در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری و رشد اقتصادی نتیجه گیری کردند که فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر گذاری صنعت توریسم را روی رشد اقتصادی افزایش می دهد و شدت آن در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر است. هر چه سهم مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی در زیربخش های خدمات رایانه، مالی، آموزشی و حمل و نقل در این صنعت افزایش می یابد، جذب توریسم افزایش می یابد
مسرور در سال ۱۳۸۸ در پژوهشی با عنوان تبیین چالش های فراوری وضع موجود دولت الکترونیک در منطقه آزاد کیش با رویکرد بهبود نتیجه گیری کرد که دولت الکترونیک، به دلیل الزامات خاص خود پدیده ای نیست که بتوان آن را با رویکرد بخشی به اجرا در آورد؛ زیرا در اساس دولت الکترونیک پدیدهای چندوجهی است و در صورتی که وجوه مختلف آن با هم دیده نشود، کارایی و اثربخشی آن تضمین نخواهد شد و استقرار اثربخش آن مستلزم شناسایی و تبیین چالش های فراروی آن است و باید با نگاهی آسیب شناسانه به مشکلات و چالش های استقرار آن پرداخته شود
کشوری و تیموری در سال ۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان کاربرد GIS و TIS در امکان سنجی گردشگری ساحلی نتیجه گرفتند که برای گردشگری پایدار و مؤثر باید یکپارچگی در تمام سیستم های موجود به عمل آید و این امر محتاج برنامه ریزی متمرکز است؛ به طوری که در انواع مختلف توسعه ها مشخص شده باشند. با رشد سریع صنعت گردشگری، محیط ساحلی باید فشار بیشتری را تحمل کند. مهمترین فاکتورهای بسترسازی برای گردشگران ساحلی و کاهش هزینه با تأکید بر توسعه پایدار قطب گردشگری تخصیص بودجه برای تکمیل سیستم اطلاعات جغرافیای شهری و تهیه وب GIS با قابلیت های برقراری ارتباط بین برنامه ریزان گردشگری و از طرفی، داشتن ویژگی سه بعدی برای ایجاد شهر اینترنتی مجازی برای گشت و گذار مجازی برای جذب گردشگران و سادگی روابط کاربری آن امری ضروری است.
راودراد در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان تفاوت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت نتیجه گرفت که گردشگری مجازی، فقط به عنوان مقدمه و پیش نیاز اطلاعاتی گردشگری واقعی می تواند زمینه شناخت ناشناخته ها را برای گردشگر فراهم آورد، اما برای شناخت مناسب تری از واقعیت، هیچ چیزی را با حضور واقعی در موقعیت نمی توان مقایسه کرد. در حقیقت، گردشگری مجازی به عنوان تکمیل کننده گردشگری واقعی عمل می کند نه جانشینی برای آن و باید آموزش لازم برای مواجهه با فضای واقعی و استفاده بهینه از مکان مورد نظر را به دست آورد. آنچه در تجربه گردشگری مجازی اتفاق می افتد، لحظه ای و آنی است و موجب کسب تجربیات در سفرهای واقعی نمی شود. همچنین، یادآوری تجربه سفر از طریق حافظه بسیار لذت بخش است که در گردشگری مجازی وجود ندارد و در حقیقت، گردشگری مجازی استشمام بوی کباب است زمانی که نمی توانی آن را بخوری.
عبدلی و مرادی اصل در سال ۱۳۹۴ در پژوهشی با عنوان بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری ایران به این نتایج دست یافته اند که صنعت گردشگری به منزله یک عامل مهم در ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای و یک عامل ایجاد انگیزش در اقتصاد عمومی تلقی می شود. توسعه این صنعت در کشورهای صنعتی، موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شود و در کشورهای در حال توسعه فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال است؛ بنابراین، استفاده از مواهب گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعه گردشگری امکان پذیر نیست. از این رو، شناسایی جاذبه ها در مرحله اول و برنامه ریزی برای توسعه آنها در مراحل بعدی امری ضروری به نظر می رسد و با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه ریزی درست در جهت گسترش گردشگری تلاش کرد. ارزش گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن، همردیف درآمدهای نفتی است و امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده اند. از آنجا که همسو با پیشرفت صنایع مختلف، فناوری اطلاعات نیز با سرعت روزافزونی در بخش های مختلف زندگی انسان نفوذ کرده، امروزه هیچ صنعت یا بخش بازرگانی را نمی توان یافت که فناوری اطلاعات در آن رسوخ نکرده و از ملزومات آن بخش محسوب نشود. اهمیت حذف مسافت و زمان در گردشگری به اندازه ای است که پیش بینی می شود در آینده چهره کنونی گردشگری تغییر یافته و تغییراتی نیز در الگوها و مفاهیم موجود در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد شود. یکی از مهم ترین این تغییرات، تحول در بازدید از ابنیه، اشیا و میراث باستانی خواهد بود. این مسئله در کشور ما از آن غفلت شده و کمتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آن انجام شده است. این درحالی است که ایران با برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره گیری از پشتوانه تاریخی تمدنی و فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه ای برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.
عباسی، مکی و کاظمیان در سال ۱۳۹۱ در پژوهشی که با عنوان چالش ها و راهکارها در صنعت گردشگری ایران انجام داده اند، نتیجه گرفتند: نگاهی به تجربه ۱۰ مقصد برتر دنیا در صنعت توریسم نشان میدهد که این کشورهای الگو در گردشگری و جذب گردشگر تا چه اندازه قادر به ایجاد ثبات اقتصادی و توازن در توسعه بسترهای لازم برای جذب گردشگری بوده اند. این موارد شامل مدیریت مناسب، توانایی ایجاد خلاقیت و نوآوری مؤثر و هدفمند به همراه ایجاد بستر مناسب جهت جذب گردشگر و بهره گیری مناسب از پتانسیل گردشگری کشورهای الگو در جذب گردشگر هستند.
حق طلب در سال ۱۳۹۱ در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر گردشگری الکترونیک بر رضایت از خدمات وب سایت در صنعت گردشگری نتیجه گرفت که نتایج بررسی های به دست آمده از رضایت مشتریان از گردشگری مجازی نشان داده است که آنچه برای مشتریان مهم است و موجب رضایت خاطر مشتریان می شود، عواملی مانند طراحی وب سایت مناسب برای توریسم شامل سرعت بالای دانلود و ارتباط آسان با صفحات وب است و نتایج به دست آمده از این تحقیق، برای بازاریابی آژانس های مسافرتی به کار گرفته میشود. همچنین، فاکتورهای برجسته برای منافع مشتریان برای استفاده در وب سایت های گردشگری و رضایتمندی الکترونیک می تواند راهبردهای خط مشی های مدیریتی را پایه ریزی کند؛ بنابراین، ارتقای خدمات ۲۴ ساعته به کاربران باید در اولویت امور بررسی شود.

نتیجه گیری
فناوری اطلاعات، یکی از بارزترین شاخصه هایی است که کشورهای مختلف می توانند در مبادلات اقتصادی از آن بهره بگیرند. فناوری اطلاعات به کشورها از جمله ایران کمک می کند تا کارایی تجاری شان را بهبود بخشند و با ایجاد مشاغل موجب افزایش ثروت شوند. امروزه، فناوری اطلاعات به سرعت در حال پیشرفت است و هر لحظه بر تعداد استفاده کنندگان آن اضافه می شود. کشور ایران نیز با توجه به امکانات بی شمار تکنیکی، فنی و نیروی انسانی باید با این موج جدید، همسو و هم جهت شود. مهم ترین عامل شتاب دهنده، به کار بردن فناوری اطلاعات در نظام های توزیع گردشگری است. این امر، امکان دستیابی به اطلاعات به موقع در خصوص تسهیلات و اسکان در اماکن گردشگری را در تمامی مراحل توزیع و در هر مقطع زمانی فراهم ساخته است.
تعداد کاربران اینترنت و شبکه های بین المللی، ارتباطی به شکل فزاینده ای رو به رشد هستند و به کارگیری فناوری ارتباطی نوین، جزء جدانشدنی زندگی امروز شده است. بدین ترتیب، هر بنگاه تجاری موظف است تا پاسخگوی گروه بزرگ این گروه از مشتریان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات و اینترنت در صنعت گردشگری است و به دلیل نقش و اهمیتی که صنعت گردشگری می تواند در ابعاد مختلف از جمله ایجاد درآمد برای مقاصد گردشگری، ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی داشته باشد بر تمامی خدمات از جمله رزرو هتل هاء رزرو و اجاره مراکز اقامتی، تهیه بلیط هواپیما، کشتی و مانند آن و برنامه های سفر و تورهای مختلف، تغییرات شگرفی ایجاد کرده است.
فناوری اطلاعات به واسطه ایجاد محیط اطلاعاتی برای هریک از مؤسسات گردشگری و ایجاد ساختار اطلاعاتی متمرکز، در سیستم گردشگری جزیره کیش تأثیر گزار بوده است. بخش های مختلف این صنعت در این محیط اطلاعاتی می توانند به شناسایی فرصت های تجاری در بازار پرداخته، به توسعه همکاری با تهیه کننده ها را می توانند مؤسسات غیررسمی را به منظور توسعه و ارائه خدمات گردشگری ایجاد کنند. در حقیقت، می توان این گونه بیان کرد که فناوری اطلاعات، با ارائه ابزار و امکانات مؤثر برای گردشگران از جمله گردشگران جزیره کیش، به منظور شناسایی و خریداری خدمات نقش اساسی ایفا کرده و موجب توسعه و ارتقای صنعت گردشگری در جزیره کیش می شود. جزیره کیش با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی و ویژگیها و تنوع طبیعی خود می تواند از بزرگترین قطب های گردشگری ایرانی و جهانی باشد و اکنون نیازمند گردشگر و گردشگری الکترونیکی» برای توسعه این صنعت پردرآمد است. یکی از زیرساخت های اساسی که می تواند به گردشگری الکترونیکی وجهه مناسب و استانداردی بدهد آماده سازی ابزارها، المانها و امکانات شهری بر اساس الگوهای گردشگری الکترونیکی است و برای رسیدن به چنین الگویی، نیازمند تدوین یک سند استاندارد برای جزیره الکترونیکی است که در آن تمامی نیازسنجی ها و پیش بینی های لازم برای تأمین خواسته های گردشگران انجام شود. گردشگران باید از لحظه ورود به فرودگاه در ایستگاههای تاکسی یا مینی بوس هتل ها و مراکز تفریحی و رستوران ها از فناوری ها و امکانات لازم برای دستیابی به سرویس ها و اطلاعات مورد نظر بهره مند شوند و این أمر زمانی میسر می شود که شهر براساس قوانین و استانداردهایی تجهیز و تأمین شده باشد (خلت، ۱۳۹۲). فرایندهای برنامه ریزی شده در گردشگری، از طریق پتانسیل أی تی به پیشرفت گردشگری الکترونیک منجر خواهند شد.
در منطقه آزاد کیش به دلیل موقعیت خاص جزیره، پروژه های گردشگری اهمیت ویژه ای دارند و بر همین اساس، تقریبا ۵ درصد فعالیت ها به ایجاد امکانات و تأسیسات مربوط به این فعالیت ها اختصاص یافت. اجرای پروژه های مختلف در بخش سیاحت و گردشگری یکی از مهم ترین زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی را در کشور برای منطقه آزاد کیش فراهم می آورد. این امر به ایجاد امکانات پذیرائی در ابعاد گسترده ای در جزیره منجر شد. براساس پیشنهاد سازمان، بعضی از زمینه های به وجود آمده در این رشته برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عبارت اند از: احداث هتل، متل و مهمانسرا، ایجاد مراکز تفریحی مانند سینما و سالن تئاتر، احداث پارک، شهربازی و باشگاه قایقرانی، ایجاد ویدئو کلوپ مجاز و رستوران و قهوه خانه، ایجاد مراکز غواصی و فیلم برداری از زیر دریا و ایجاد مؤسسات آموزش هنری در رشته های مختلف (سالنامه آماری کیش، ۱۳۸۵: ۴۰). جزیره کیش دارای قابلیت ها و جاذبه های فراوانی برای صنعت گردشگری و جذب گردشگر به منطقه است.
ایران و به تبع آن جزیره کیش در زمینه رزرو اینترنتی کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن راه درازی در پیش روی دارد. ورود فناوری جدید، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده ها و نیز نحوه ابزارها و زیرساخت های مناسب و اجرای آن و ارائه این گونه خدمات نوین گردشگری را مطرح کرده است. از این رو، علاقه مندی مدیران به دانستن این موضوع که چه عواملی موجب افزایش استفاده از خدماتی نظیر رزرو اینترنتی توسط گردشگران می شود، قابل توجیه است.

همچنین مطالعه کنید:

بورس

  بهترین واکنش به شرایط بحرانی بازار سهام چیست؟

  به گزارش کسب و کار نیوز، و به نقل از مجموعه آموزش بورس (هومن …

۸ دیدگاه

 1. کرم مرطوب کننده

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

 2. تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

 3. وای خیلی خوبه ساییتون

 4. دانلود رایگان سریال

  سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 5. تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

 6. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 7. بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

 8. اقا خیلی وبسایتتون عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.