صفحه اصلی / سکونت ۳۵ درصد شهرنشینان لرستان در بافت‌های نابسامان

سکونت ۳۵ درصد شهرنشینان لرستان در بافت‌های نابسامان

 وجود دارد که هشت درصد مساحت و ۲۱ درصد جمعیت شهری این استان را شامل می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, علی علیخانی، مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح وضعیت حاشیه‌نشینی استان لرستان پرداخت و عنوان کرد: استان لرستان با مساحت ۲۸ هزار و ۲۹۴ کیلومتر مربع دارای ۱۱ شهرستان و ۲۵ شهر و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۲۴۲ نفر است.
شناسایی سکونتگاه غیررسمی در پنج شهر لرستان
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت و الیگودرز سکونتگاه غیررسمی(منطقه حاشیه‌نشین) شناسایی شده است، توضیح داد: درخرم‌آباد ۱۱ محله حاشیه‌نشین با مساحت کلی ۲۱۹ هکتار داریم که ۶درصد مساحت کل شهر را شامل می‌شود. همچنین جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی این شهر ۱۹ هزار و ۱۱۸ نفر یعنی پنج درصد جمعیت کلی شهر است.
وی افزود: ۱۲ محله حاشیه‌نشین با مساحت کلی ۲۱۲ هکتار در بروجرد داریم که ۶درصد مساحت شهر و ۲۷ درصد جمعیت کلی بروجرد را شامل می‌شود.
علیخانی با بیان اینکه پنج محله با مساحت ۲۲۸ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی دورود را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: ۱۴ درصد مساحت و ۴۴ درصد جمعیت (۴۹ هزار و ۹۲۸ نفر) دورود در سکونتگاه‌های غیررسمی جای دارند.
وی افزود: چهارمحله با مساحت کلی ۱۱۲ هکتار در کوهدشت به مناطق حاشیه نشین اختصاص دارد که ۱۴ درصد مساحت کل شهر را دربردارد. همچنین جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی کوهدشت ۱۴ هزار و ۳۵۹نفر یعنی ۱۳ درصد جمعیت کلی این شهر است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان عنوان کرد: شش محله در الیگودرز با مساحت کلی ۱۳۰ هکتار (۱۰ درصد مساحت شهر) در سکونتگاه‌های غیررسمی جای دارد که ۱۳ درصد جمعیت شهر(۱۲ هزار و ۲۸ نفر) را به خود اختصاص داده است.
۲۰ درصد جمعیت شهری لرستان ساکن بافت فرسوده است
علیخانی افزود: همچنین مساحت بافت فرسوده استان ۱۱۲۴ هکتار با جمعیتی بالغ بر ۲۱۲ هزار و ۵۳۵ نفر است که هشت درصد مساحت محدوده‌های شهرهای استان و ۲۰ درصد کل جمعیت شهری لرستان را شامل می‌شود.
به گفته وی، کل بافت‌های نابسامان مصوب شهری لرستان ۲۰۲۵ هکتار معادل ۱۴ درصد مساحت محدوده شهری است و ۳۷۴ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۳۵ درصد جمعیت شهری استان در بافت‌های نابسامان مصوب شهری سکونت دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه شهرهای خرم‌آباد و بروجرد دارای محدوده تاریخی و فرهنگی مصوب هستند، عنوان کرد ۷۲ هکتار شامل ۴۰ بنای تاریخی ثبت شده در بافت فرهنگی تاریخی خرم‌آباد جای دارد که دوصدم درصد مساحت شهر را شامل می‌شود.
وی افزود: مساحت بافت تاریخی بروجرد ۲۷۱ هکتار شامل ۴۸ بنای تاریخی ثبت شده است که هشت صدم درصد مساحت شهر را دربردارد.
سکونت ۱۷ درصد جمعیت شهری خرم‌آباد در بافت فرسوده
علیخانی با بیان اینکه ۱۷ درصد جمعیت شهری خرم‌آباد ساکن بافت فرسوده هستند، توضیح داد: شهر خرم‌آباد ۴۲۳۱ هکتار مساحت و ۳۴۸ هزار و ۲۱۶ نفر سکنه دارد. مساحت بافت فرسوده این شهر ۲۶۶ هکتار یعنی ۶درصد مساحت کلی شهر و جمعیت بافت فرسوده آن نیز ۶۰ هزار و ۶۸۱ هکتار یعنی ۱۷ درصد جمعت شهری خرم‌آباد است. طرح مطالعات بافت فرسوده خرم‌آباد دردست تهیه است و هنوز به تصویب نرسیده است.
مدیر کل راه و شهرسازی لرستان به تصویب طرح مطالعات بافت فرسوده شهری بروجرد اشاره کرد و با بیان اینکه این شهر دارای کمترین نسبت مساحت و جمعیت ساکن در بافت فرسوده در استان لرستان است، گفت: بروجرد ۳۲۰۰ هکتار مساحت و ۲۴۰ هزار و ۶۵۴ نفر سکنه دارد. مساحت بافت فرسوده این شهر ۲۶۳ هکتار است که هشت درصد مساحت شهری بروجرد را شامل می‌شود. جمعیت ساکنان بافت فرسوده بروجرد ۳۶ هزار و ۷۲۶ نفر یعنی ۱۵ درصد ساکنان این شهر است.
وی با بیان اینکه هفت درصد مساحت دورود در بافت فرسوده واقع است، توضیح داد: مساحت کلی دورود ۱۵۲۰ هکتار با جمعیتی بالغ بر ۹۹ هزار و ۴۹۹ نفر است. ۱۰۸ هکتار از مساحت این شهر (هفت درصد) با جمعیت ۲۳ هزار و ۶۴۴ نفر(۲۴ درصد) دربافت فرسوده قرار دارد و طرح مطالعات بافت فرسوده این شهر در دست تهیه است.
علیخانی با بیان اینکه طرح مطالعات بافت فرسوده ازنا دردست تهیه است، گفت: مساحت کلی این شهر ۱۱۱۸ هکتار با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار و ۱۴۵ نفر است. در این شهر ۶۷ هکتار بافت فرسوده داریم که شش درصد مساحت شهر را شامل می‌شود. جمعیت بافت فرسوده ازنا ۷۷۳۱ هکتار یعنی ۱۹ درصد جمعیت کلی این شهر است.
وی از تصویب طرح مطالعات بافت فرسوده الیگودرز خبر داد و افزود: الیگودرز ۱۳۲۶ هکتار مساحت و ۸۷ هزار و ۹۶۷ نفر جمعیت دارد که ۱۲۴ هکتار از این شهر(۹درصد) با جمعیتی بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۶۳ نفر(۲۴ درصد جمعیت کل شهر) در بافت فرسوده سکونت دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه نورآباد دارای بیشترین نسبت مساحت و جمعیت ساکن در بافت فرسوده در میان شهرهای لرستان است، گفت: از ۷۷۸ هکتار مساحت شهر نورآباد ۱۱۶ هکتار(۱۵ درصد) در بافت فرسوده واقع است و از جمعیت ۶۱ هزار و ۱۴۲ نفری این شهر ۳۸ درصد یعنی ۲۳ هزار و ۱۴۳ نفر در بافت فرسوده سکونت دارند. طرح مطالعات بافت فرسوده نورآباد در دست تهیه است و هنوز به تصویب نرسیده است.
وی افزود: مساحت کلی پلدختر ۶۴۸ هکتار با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار و ۹۲ نفر است. ۵۰ هکتار از مساحت شهر شامل هشت درصد آن در بافت فرسوده قرار دارد که ۲۰ درصد جمعیت (۵۰۳۰ نفر) را شامل می‌شود.
علیخانی مساحت بافت فرسوده کوهدشت را ۱۰۴ هکتار اعلام کرد و توضیح داد: از مساحت ۸۰۹ هکتاری کوهدشت با ۹۲ هزار و ۹۲۷ نفر سکنه، ۱۰۴ هکتار(۱۳ درصد مساحت کل شهر) با جمعیتی بالغ بر ۲۹ هزار و ۳۰۹ نفر (۳۲ درصد) در بافت فرسوده سکونت دارند.
وی به تصویب طرح مطالعات بافت فرسوده الشتر اشاره کرد و گفت: از مساحت ۷۰۷ هکتاری شهر الشتر۲۶ هکتار (چهاردرصد) در بافت فرسوده واقع است و از جمعیت ۳۰ هزار و ۲۵۷ نفری این شهر۵۰۰۸ نفر(۱۷ درصد) در بافت فرسوده سکونت دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان در تشریح برنامه‌های اخیر این اداره‌کل درحوزه بازآفرینی شهری به تعریف پروژه‌های محلی اشاره کرد و توضیح داد: در این راستا طرح‌های کالبدی را در محله‌های سرچشمه و امامزاده زیدبن علی(ع) خرم‌آباد و محله‌های بازار و خوشبین بروجرد در دست اجرا داریم که اعتبار اختصاص یافته به بهسازی محلات هدف خرم‌آباد، بروجرد و دورود هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی همچنین به امضای تفاهمنامه سه جانبه میان وزارت راه، استانداری لرستان و یک نهاد توسعه‌گر برای بهسازی شهری با محوریت مشارکت مردمی اشاره کرد و توضیح داد: اقدامات این نهاد توسعه‌گر در شهر بروجرد شروع می‌شود که در مرحله اول این نهاد به مذاکره و گفت‌وگو با اهالی محلات هدف و بافت‌های فرسوده بروجرد، برای مشارکت در طرح اقدام کرده و در مرحله بعد به پیگیری تامین منابع مالی اجرای طرح از طرق مختلف مانند کمک‌های دولتی، آورده‌های مردمی و تسهیلات بانکی خواهد پرداخت. برای نخستین بار است که این تفاهمنامه سه‌جانبه میان استانداری، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی در کشور و استان لرستان انجام می‌شود و در صورت موفقیت این طرح، استان لرستان می‌تواند به عنوان الگویی در حوزه احیای بافت‌های فرسوده برای سایر شهرها و استان‌ها باشد.

 

همچنین مطالعه کنید:

بازار بی رونق خودرو

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز در واقع مشتریان با وجود نزولی شدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *