صفحه اصلی / کارآفرینی / تحقیقات و پایان نامه ها (صفحه 3)

تحقیقات و پایان نامه ها

ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش

چکیده یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین …

مطالعه بیشتر

شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

چکیده در دهه های گذشته یکی از دغدغهای عمده در حوزه صنایع غذایی ایران، شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط در تبدیل آنها به شرکت های رشد یافته و شناخته شده بوده است. با توجه به سهم عمده آنها در رشد اقتصادی، این مسئله بان می شود که الگوی …

مطالعه بیشتر

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کار آفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه صنایع دارویی

چکیده امروزه شبکه سازی، ابزاری در نظر گرفته می شود که می تواند اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه را بهبود بخشد. در این راستا، کسب و کارهای کوچک و متوسط از شبکه سازی بهره زیادی می برند تا بتوانند به سرعت در تشخیص فرصت های موجود در بازار برسند. هدف مطالعه حاضر، …

مطالعه بیشتر

عوامل خروج کار آفرینان تلفیق نگاه فردی – محیطی

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی عوامل خروج کار آفرینان در کسب و کارها است. خروج کار آفرینانه به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از فرایند کار آفرینی، در سال های اخیر مورد توجه محققان این رشته بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری …

مطالعه بیشتر