صفحه اصلی / تماس باما

تماس باما

سازمان امور استان ها و شهرستان ها – تلفن: ۰۲۱۸۸۲۵۳۴۲۸ فکس :۰۲۱۸۸۲۶۰۴۴۷

تحریریه:
 ۸۸۲۵۳۴۲۸

توزیع :
 ۸۸۲۶۱۰۳۷

توزیع اشتراک:
 ۸۸۲۶۱۰۳۷

سازمان آگهیها:
۸۸۷۶۴۶۰۱

روابط عمومی:
 ۸۸۷۴۱۳۹۶

آیین نامه اخلاق حرفه ه ای :
  www.kasbokarnews.ir

نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم، پلاک ۵۰

کدپستی:
۱۵۵۷۹۱۷۱۱۳

توزیع:  کسب و کار

چاپ: 
 بامشاد سبز

پیامک: 
۳۰۰۰۴۸۰۰

وبسایت: 
www.kasbokarnews.ir

آدرس الکترونیکی: 
newskasbokar@gmail.com