صفحه اصلی / آرشیو برچسب: اشرف پورهاشمی

آرشیو برچسب: اشرف پورهاشمی

یادداشت

احیای دوباره شغل «خوشنویس»

خوشنویسی

اینکه امرار معاش از راه خوشنویسی از حافظه جمعی ما پاک شده باشد، خطر بزرگی ست زیرا تجربه ثابت کرده با حذف اقتصاد هر پدیده ای، اصل، بود و ماندگاری آن پدیده از کف می رود. و این گزاره درباره خط و خوشنویسی وقتی آسیب با ابعاد ملی تلقی می …

مطالعه بیشتر