فشار به تولید برای تسویه وام بانکی

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته کارشناسان بر اساس این پروژه چنانچه در طی مراحل انجام یک پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد … ادامه خواندن فشار به تولید برای تسویه وام بانکی