صفحه اصلی / کارآفرینی / تحقیقات و پایان نامه ها / حمایت ساکنان از توسعه گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری

حمایت ساکنان از توسعه گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری

1.سکینه جعفری - استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
2.سعید احسان فر - کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه سمنان
3.شیلا ملکی مجد - کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه سمنان

چکیده
گردشگری می تواند یکی از مناسب ترین گزینه ها برای توسعه کشور محسوب شود. بدین دلیل که این صنعت می تواند منافع اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی بالایی را برای ساکنان محلی، ملی و منطقه ای فراهم کند، اما آنچه نباید از نظر دور بماند نقش حمایت مردم در توسعه این صنعت است. بر این اساس، باید مردم را در توسعه این صنعت و تصمیم سازی ها وارد کرد تا در اجرای برنامه ها مشارکت داشته و بستری مناسب برای توسعه گردشگری فراهم شود. در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی همبستگی به بررسی حمایت ساکنان از توسعه گردشگری با در نظر گرفتن نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری در جامعه محلی بدره پرداخته شود. جامعه آماری شامل تمامی ساکنان شهر بدره است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۲۲۵ نفر (۹۰ نفر مرد، ۱۳۵ نفر زن) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. همه آنها مقیاس های حمایت ساکنان از توسعه گردشگری، تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی) را تکمیل کردند، پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه شد. با استفاده از رگرسیون، به شیوه متوالی همزمان و با به کار گیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی (۱۹۸۶)، مدل فرضی تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج، تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت آنان از توسعه گردشگری اثر مستقیمی دارد. تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری اقتصادی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثر غیر مستقیمی دارد. همچنین، تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری اجتماعی فرهنگی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثر غیر مستقیمی دارد، اما تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری زیست محیطی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثر غیر مستقیمی ندارد. تصویر مکان نزد ساکنان می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم و با واسطه اثرات تصوری اقتصادی و اجتماعی فرهنگی حمایت ساکنان بر توسعه گردشگری تأثیر بگذارد.

مقدمه
اخیرا با تنزل نقش صنایع سنتی برخی از جوامع به دنبال یافتن راهی جایگزین هستند تا به وسیله آن بتوانند منابع اقتصادی را برای توسعه گردشگری تقویت کنند (۷۵۹ ;۲۰۱۰ ,.Wang and et al). از سوی دیگر، امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم توسعه پایدار در هر جامعه ای محسوب می شود که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شهری و محیطی برخوردار است (۸ :۲۰۰۸ ,Ramkissoon and Nunkoo). صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه پایدار در قلمرو محلی، ملی و منطقه ای به شمار آید (احمدی و اعتمادی، ۱۳۹۰: ۱). از سوی دیگر، توجه به مشارکت و حمایت جامعه میزبان به عنوان یکی از عناصر اصلی پایداری توسعه این صنعت در برنامه ریزی آن اهمیت بسیاری دارد. این موضوع مهم که این صنعت، اثرات
Š
تحقیقات متعدد اثبات شده است (۲۰۰۴ ,Gursoy and et al
.
, Perez and Nalal , 2005 Jurowski and Gursoy ۲۰۱۰). بر این اساس، گردشگری به عنوان جریان انتقال ثروت، منبع درآمد، تبادل ارز، توسعه زیرساختها ( ,Sharpley
۲۰۱۴ : ۳۷ ) می تواند مناسب ترین گزینه برای توسعه جوامع به شمار آید؛ چراکه این صنعت قادر به تأمین منافع اقتصادی بالا برای ساکنان محلی (۹۴ :۲۰۰۱ ,Mehmetoglu)، توسعه مقاصد میزبان (۲۰۰۶ ,Boo and Busser) و ارائه تجربه ای کیفی و شناختی وسیع به بازدید کننده است (۲۰۰۷ ,
Lee , 2009 Shrestha and et al . , 2007 : Lepp
) پذیرش و تأکید بر مشارکت جامعه در توسعه گردشگری، دلالت بر این واقعیت دارد که ساکنان اغلب از فرایندهای برنامه ریزی، تصمیم گیری و البته مدیریت پروژه های گردشگری کنار گذاشته میشوند (۶۷۰ :۲۰۰۲ ,.Teye and et al). با این حال، مطالعات بیانگر این است که نگرش ساکنان و توازن ادراکات آنها از هزینه ها و منافع گردشگری عاملی عمده در رضایت گردشگر و جذابیت کلی منطقه و موفقیت صنعت است (۱۷۲ :۲۰۰۳ ,Teradou Andriotis and Vaughan 116 :2008 ,.and et al). همان طور که آپ (۱۹۹۲) ذکر می کند، به منظور رونق گردشگری در یک مقصد باید که تأثیرات معکوس آن به حداقل کاهش یافته و همچنین، توسط جامعه میزبان به شکلی مطلوب نگریسته شود ( Terzidou
.(and et al., 2008
از آنجا که جامعه میزبان بخشی از تجربه گردشگر را در مقصد تشکیل می دهد، میتوان به اهمیت ساکنان و حمایت آنها از این صنعت که به نوبه خود ادراک گردشگران از مقصد و بر رفتار خرید آنها تأثیر می گذارد در شکل گیری تصویر مقصد پی برد. در همین راستا، البته مطالعات فراوانی انجام شده است (۲۹۱ :۲۰۰۵ ,.Bigne and et al). با این حال به موضوع نگرش ساکنان از محل زندگی خود به عنوان یک مقصد گردشگری (۷۱ :۱۹۹۶ , Rankissoon
&
Schroeder ۱۲۴ : ۲۰۱۱ ,Stylidis and et al
. , ۲۰۱۴ : ۲۶۰ ۲۶۱ ، Nunkoo
). همچنین، این موضوع که آنها تا چه اندازه یکی از اثرات خاص این صنعت را مثبت یا منفی در نظر می گیرند، توجه اندکی صورت گرفته است (۲۶۶ :۲۰۱۴ ,.Stylidis and et al) مطالعات انجام شده در رابطه با آثار گردشگری در کشور ما، اغلب حول محور بررسی نگرش ساکنان نسبت به تمامی یا برخی از آثار و همچنین، تأثیر آن بر کیفیت زندگی جامعه محلی یا نقش آن در توسعه پایدار شهری، میزان حمایت آنان از توسعه این صنعت، بررسی پایداری ابعاد توسعه گردشگری از دیدگاه جامعه محلی است (هاشم پور و همکاران، ۱۳۹۱ تقدیسی و دیگران، ۱۳۹۱؛ مطیعی لنگرودی و رضائیه آزادی، ۱۳۹۲؛ اجزاشکوهی و دیگران، ۱۳۹۳؛ شهابیان، ۱۳۹۰ علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران، ۱۳۹۳؛ بریمانی و دیگران، ۱۳۹۴؛ وثوقی و دیگران، ۱۳۹۰ کرمی، ۱۳۹۱: عادلی، ۱۳۹۱؛ علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران، ۱۳۹۴).
_
در مجموع، با توجه به خلأ موجود در رابطه با تأثیر تصویر مقصد از دید ساکنان بر نگرشها و حمایت آنها از این صنعت در میان پژوهشهای انجام شده در کشور ما، مطالعه حاضر برای بررسی شکاف های مطالعاتی مذکور در شهر بدره که یکی از نقاط گردشگر پذیر استان ایلام است طراحی شده است. در حقیقت، توسعه گردشگری موضوع منفعت رسانی به ساکنان بوده و درک چشم انداز ساکنان در تسهیل خط مشی گذاری که هزینه های این صنعت را کاهش و منافع آن را افزایش می دهد و به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه صنعت منجر می شود، بسیار مفید است ( :۲۰۱۳ ,.Prayag and et al ۶۲۹). این مطالعه نیز براساس، رویکردهای خط پایین سه گانه” تأثیرات تصوری (اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی و غیر اجباری طراحی شده است. این رویکرد دوم، به شناخت دقیق تر تصورات ساکنان از تأثیرات گردشگری کمک می کند (۲۶۱ :۲۰۱۴ ,.Stylidis and et al). با توجه به نقش مؤثر ساکنان از حمایت توسعه گردشگری، این پژوهش به منظور تصور ساکنان از محل زندگی خود و حمایت آنان از گردشگری طرح ریزی و اجرا شده است تا ضمن سنجش دیدگاه ساکنان محلی درباره حمایت از توسعه گردشگری، به توصیه های کاربردی برای توسعه این رویکرد در قلمرو پژوهش دست یابد. در این راستا، اهداف زیر مطرح و پیگیری شده است: ١. تعیین میزان اثر مستقیم نقش تصویر مکان بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری؛ ۲٫ تعیین میزان اثر غیر مستقیم نقش تصویر مکان با میانجی گری اثرات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و
زیست محیطی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری در راستای هدف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح و آزمون شد: .. نقش تصویر مکان نزد ساکنان بر حمایت آنان از توسعه گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛ ٢. اثرات تصوری اقتصادی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛ ٣. اثرات تصوری اجتماعی فرهنگی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛ ۴. اثرات تصوری زیست محیطی ناشی از گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر مستقیم دارد؛ ۵. نقش تصویر مکان نزد ساکنان با واسطه اثرات تصوری سه گانه بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر
غیر مستقیم دارد. با توجه به پژوهش های انجام شده در زمینه متغیرهای پژوهش حاضر، به نظر میرسد که نقش تصویر مکان و اثرات درک شده در حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اهمیت دارد؛ بنابراین، در ادامه به بررسی برخی از پژوهش های انجام شده در این راستا پرداخته می شود. یکی از مطالعات مهمی که در رابطه با تصویر مقصد و ساکنان به عنوان بازدید کنندگان از منطقه محل سکونت خود صورت گرفته است، مطالعه الکانیز بینیه و دیگران (۲۰۰۵) است. آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که تصویر ساکنان از محل سکونت خود، بر ارزشیابی و رفتار آینده آنها تأثیری مهم دارد و می تواند به شکلی مثبت قصد سفر آنها در منطقه خود را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه همچنین نشان داد، رابطه رضایت و قصد بازگشت و سفر در منطقه خود در مورد ساکنان تأیید می شود (۲۰۰۵ ,.Andereck and et al). در مطالعه ای با عنوان ادراک ساکنان از اثرات گردشگری نشان دادند، آنهایی که گمان می کنند گردشگری برای توسعه اقتصادی مفید است، از آن سود می برند و در مورد تأثیرات مثبت تر آن آگاهی دارند، اما در رابطه با درک پیامدهای منفی گردشگری با دیگران تفاوتی ندارند (۱۰۵۶ :۲۰۰۵ ,.Andereck and et al)
افرادی نیز در مطالعه ای به بررسی مدل ساختاری ادراک ساکنان از گردشگری و توسعه های مرتبط در ساحل _
سانشاین استرالیا پرداختند (۲۰۰۷ ,.Dyer et al). آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تأثیر تصور مثبت اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر حمایت ساکنان از توسعه بیشتر صنعت دارد (۴۰۹ :۲۰۰۷ ,.Dyer and et al). در مقاله ای دیگر نیز به بررسی روابط بین مقصد، تصویر مقصد گردشگری و تصویر محصول کشور پرداختند (۲۰۱۱ ,.Elliot and et al نتایج بیانگر این است که تصویر شناختی کشور، تأثیری بیشتر بر عوامل محصول دارد، در حالی که تصویر عاطفی کشور به طور مستقیم تأثیر بیشتری بر قدرت پذیرش دارد تا اینکه به صورت غیرمستقیم بر باورها در نظر گرفته شود. به علاوه براساس این پژوهش و باور مصرف کننده، تأثیر هم پوشان قدرتمندی بین باورهای محصول و قدرت پذیرش مقصد وجود دارد (۵۲۰ :۲۰۱۱ ,.Elliot and et al). در مطالعه ای با عنوان نگرش ساکنان نسبت به گردشگری انبوه و جایگزین در ساحل سانشاین استرالیا فاش ساختند که حمایت جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله سطح نگرانی جامعه، پیوستگی جامعه، ارزشهای دوستدار محیط زیست، استفاده از منابع گردشگری، وضعیت اقتصاد محلی و تأثیرات تصوری توسعه گردشگری بیان می شود (۲۰۱۰ ,.Gursoy and et al). مطابق نتایج، برخی از عوامل نگرشها بر گردشگری انبوه و جایگزین تأثیر می گذارند و نگرش ها نسبت به هریک از اشکال توسعه بر پایه عوامل متفاوتی شکل می گیرند ( iursoy) 381 ;2010 ,.and et al). در مقاله ای با عنوان تجزیه و تحلیل تأثیر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری نشان داد که پیوستگی و مشارکت جامعه، عواملی حیاتی هستند که بر سطح حمایت از توسعه پایدار گردشگری تأثیر می گذارند (۲۰۱۳ ,Lee). براساس این پژوهش، مزایای درک شده توسط ساکنان میزبان رابطه بین پیوستگی جامعه و حمایت از توسعه پایدار گردشگری و همچنین بر مشارکت جامعه و حمایت از توسعه پایدار گردشگری تأثیر می گذارد ( :۲۰۱۳ ,Lee
(۳۷
علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران (۱۳۸۹)، در مقاله ای با عنوان نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی نشان دادند که ماهیت نگرش و گرایش ساکنان محدوده مورد مطالعه نسبت به گردشگری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند و میزان حمایت ساکنان تحت تأثیر سطح توسعه گردشگری است؛ به طوری که با افزایش میزان اثرات منفی ناشی از توسعه گردشگری در مقایسه با منافع حاصل، به تدریج از میزان حمایت های میزبان کاسته خواهد شد. همچنین، این مطالعه نشان داد که روستاهای ساحلی با درک قوی تر، اثرات و پیامدهای منفی گردشگری، حمایت کمتری از توسعه گردشگری نسبت به روستاهای دور از ساحل نشان می دادند (علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران، ۱۳۸۹ ۳۵). عادلی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در فهادان یزد به این نتیجه رسید که از بعد اجتماعی گردشگری پایدار بوده و همچنین، وابستگی منطقه به گردشگری، پیش بینی بهبود شرایط محله به ویژه در عرصه امنیتی و محیطی، میزان آگاهی و حساسیت افراد نسبت به مسائل فرهنگی و هویتی از جمله عوامل تأثیرگذار ارزیابی افراد نسبت به گردشگری است (عادلی، ۱۳۹۱: ۸۱)
علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران (۱۳۹۳)، در پژوهشی به بررسی نگرش و حمایت جامعه محلی از توسعه گردشگری در منطقه روستایی شهرستان خور و بیابانک پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر این است که علاوه بر اینکه جامعه محلی حامی توسعه گردشگری است، این حمایت تحت تأثیر سطح توسعه گردشگری، وابستگی شغلی، وابستگی درآمدی، سطح تحصیلات و… است. همچنین، در روستاهایی که گردشگرپذیرتر بودند تصویر ذهنی ساکنان از اثرات مثبت قوی تر و از اثرات منفی ضعیف تر از ساکنان روستاهای کمتر گردشگرپذیر بوده است (علیقلی زاده فیروزجایی و دیگران، ۱۳۹۳: ۳۷) در نهایت، می توان این گونه بیان کرد که فهم ادراک ساکنان از آثار گردشگری در جلب حمایت آنها از توسعه گردشگری،به منظور هر چه پایدار نگه داشتن توسئه این صنعت اهمیت بسیاری دارد .

نتیجه گیری
از آنجا که گردشگری می تواند منافع متعددی را برای ساکنان و گردشگران فراهم آورد، مناسب ترین گزینه توسعه است. در ادامه، آنچه نباید از نظر دور بماند نقش مردم در توسعه این صنعت است؛ به طوری که باید با مشارکت دادن آنها در فرایند توسعه، بستر مناسبی برای توسعه فراهم آید. در این مطالعه، با توجه به نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری، یک مدل فرضی از رابطه تصویر مکان نزد ساکنان با حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تدوین شد و نقش میانجی اثرات تصوری در رابطه بین آنها برجسته شده نخستین یافته این پژوهش بیانگر آن است که تصویر مکان نزد ساکنان، بر حمایت آنان از توسعه گردشگری اثر مستقیمی دارد. این یافته با مطالعات قبلی همسو است (۱۹۹۶ ,Stylidis Rankissoon and Nunkoo, 2011 ; Schroeder 2014 ,.et al). یافته های این پژوهش، اهمیت تصویر مکان از دید ساکنان را تأیید می کند. به عبارت دیگر، تصویری که ساکنان از محل زندگی خود دارند دارای تأثیری عمده بر گردشگران از طریق روابطشان با آنها و در نهایت، بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری است. ساکنانی که تصویری مثبت تر نسبت به محل زندگی خود دارند، احتمال بیشتری دارد که محل زندگی خود را به عنوان مقصدی گردشگری معرفی کند (۷۲ ;۱۹۹۶ ,Schroeder) و از تأمین مالی ترویجی دولت و توسعه گردشگری نیز حمایت کنند (۷۲ ۱۹۹۶ ,Rankisson and Nunikoo, 2011 : 130 Schroeder). در نهایت، با توجه به نقش مهم جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری (۱۲۴ :۲۰۱۱ ,Ramkissoon and Nukoo)، سنجش نگرش آنها نسبت به محل زندگی خود اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، باید در بهبود تصویر ارگانیک (تصویری که افراد غیر ساکن در منطقه از طریق ارتباطات خود با ساکنان به دست می آورند) و القایی مکان (تصویری که به شکل غیر مستقیم و توسط حمایتهای سیاسی و مالی ساکنان از فعالیتهای ترویجی متأثر میشود) اقدامات لازم انجام شود. جامعه محلی باید از ویژگی های مثبت مکان زندگی خود مطلع باشد؛ چراکه به حمایت بیشتر ساکنان از توسعه گردشگری منجر شده و آنها را تشویق به معرفی مکان زندگی خود به گردشگران بالقوه می کند. از آنجا که یافته این پژوهش نیز این امر را تأیید می کند، در سیاست گذاری گردشگری در این منطقه باید به بهبود تصویر مکان نزد ساکنان توجه شود. بدین طریق، ساکنان بدره نیز می توانند به عنوان گردشگر در منطقه خود به افزایش گردش پول، پویایی اقتصاد و معیشت جامعه خود کمک کنند؛ چراکه تصویری ضعیف در بین ساکنان با احتمال خروج آنها به عنوان بازدید کنندگان مقصدی دیگر مرتبط است و چنین افرادی در مقایسه با آنها که تصویری مثبت از محل زندگی خود دارند، بیشتر به محلی غیر از محل زندگی خود و البته با اهداف تفریحی سفر می کنند. با این حال، ساکنانی که تصویری مثبت از محل زندگی خود دارند، بیشتر تمایل به سفر در محدوده زندگی خود دارند. بر این اساس، دیدگاه بهبود تصویر مکان نزد ساکنان بدره به افزایش
حمایت ساکنان از توسعه گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری…
سفرهای درون حوزه ای آنها و بهبود و پویایی اقتصاد محلی آنان منجر می شود.
یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری اقتصادی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثر غیر مستقیمی دارد. این یافته با برخی از مطالعات قبلی هماهنگ است ( Ak is and 1996 ,.et al). بدین معنی که آثار اقتصادی برگرفته از گردشگری، با بهبود تصویر مکان نزد ساکنان به حمایت بیشتر آنان از توسعه گردشگری منجر می شود. به عبارت دیگر، بهبود و ارتقای اقتصادی منطقه گردشگری به بهبود تصویر ساکنان از محل زندگی خود منجر شده و به حمایت آنها از توسعه گردشگری تبدیل می شود. همچنین، این بعد در بین سایر ابعاد آثار تصوری نزد ساکنان دارای بیشترین اهمیت در رابطه با حمایت از توسعه گردشگری است. این واقعیت بیانگر این مطلب است که گردشگری، ابزاری برای توسعه اقتصادی جوامع محلی است. یکی از مواردی که این پژوهش آن را تأیید کرده است، تأثیر پذیری توسعه گردشگری پایدار از منافع اقتصادی است؛ چراکه منافع اقتصادی گردشگری در بین ساکنان محلی اغلب با ارزش ترین منفعت است. با توجه به یافته های به دست آمده، زمانی که توسعه گردشگری به افزایش فرصت های شغلی، افزایش فرصت های خرید، درآمدزایی برای مردم محلی، ایجاد تسهیلات عمومی و بهبود وضعیت راهها، بهبود زیرساخت های محلی و منجر شود، به نوبه خود می تواند به توسعه گردشگری تبدیل شود
همچنین، تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری اجتماعی فرهنگی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثری غیرمستقیم داشت. در مجموع، در نتیجه اخیر با نتایج سایر مطالعات مانند پاروفسکی و دیگران (۱۹۹۷) و استیلیدیس و دیگران (۲۰۱۴) هماهنگ است؛ زیرا هر دو این مطالعات نیز از رویکرد غیراجیاری در سنجش تأثیرات تصوری گردشگری استفاده کرده بودند. در توجیه یافته به دست آمده، می توان بیان کرد که بهبود گردشگری با افزایش روحیه ساکنان، افزایش فرصت ملاقات با دیگران و افزایش استاندارد زندگی همراه است و در نتیجه، با بهبود تصویر مکان نزد ساکنان به حمایت بیشتر آنان از توسعه گردشگری منجر می شود. همچنین، رونق و توسعه گردشگری سبب ارتقای فرهنگ عمومی مردم محلی، افزایش و بهبود ارتباطات و ارتقای درک عمومی اهالی و از سوی دیگر، در برخی موارد موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی و فاصله طبقاتی می شود
در نهایت، تصویر مکان نزد ساکنان با میانجی گری اثرات تصوری زیست محیطی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری اثر غیر مستقیمی ندارد. این یافته بدان معناست که آثار گردشگری در بعد زیست محیطی برای ساکنان به این حد که نگرش آنها را در مورد محل زندگی خود تغییر دهد، ملموس نبوده است. شایان ذکر است از آنجاکه، درک ساکنان از آثار و همچنین، حمایت آنان در مقصدهای گوناگون متفاوت است، تأثیرات زیست محیطی نیز با تأخیر توجه ساکنان را به خود جلب می کند (وثوقی و دیگران، ۱۳۹۰: ۸۵). به علاوه از آنجاکه، شهر بدره در مراحل آغاز توسعه گردشگری است، هنوز آثار زیست محیطی ناشی از توسعه گردشگری برای ساکنان ملموس نیست و این آثار در بلندمدت و توسعه بیشتر گردشگری در منطقه محسوس می شود. علاوه بر این، نبود تأثیر غیرمستقیم اثرات تصوری زیست محیطی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری می تواند ناشی از آگاهی و توانایی اندک ساکنان شهر بدره در ارزیابی آثار زیست محیطی ناشی از گردشگری باشد که این موضوع مهم در مقاصد کمتر توسعه یافته با مقاصدی که به تازگی در حال توسعه یافتن است، نمود بیشتری پیدا می کند
در دهه های اخیر، شهر بدره توجه برنامه ریزان و دیگر کنشگران شهری را به خود معطوف داشته است؛ چراکه منطقه دارای پتانسیل های تاریخی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی از نظر گردشگری است. برنامه های اجراشده تا حدودی توانسته بخشی از سرمایه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر را در خدمت گردشگری به کار بگیرند و به توسعه شهر کمک کنند، اما این موفقیت ها ناچیز بوده و تاکنون نتوانسته به نحو مطلوبی این شهر را متناسب با استعدادهای آن از نظر گردشگری توسعه بخشند. از سوی دیگر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و فیزیکی بدره و در عین حال جاذبه هایگردشگری شهری، دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶
گوناگون، تمام مسائل آن را باید در مقیاس بزرگ و متفاوت دید، از جمله مسئله حمایت ساکنان در توسعه گردشگری که بسیار مهم و پیچیده است. در همین راستا، با توجه به یافته های به دست آمده می توان از مشارکت و حمایت مردم در ایجاد نقش تصویر مکان مطلوب در ذهن گردشگران و خود مردم محلی استفاده کرد.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر، مربوط به نمونه شرکت کنندگان است. یافته های حاصل از این مطالعه به جامعه محلی بدره قابل تعمیم است. محدودیت دوم این مطالعه، مربوط به ابزارهای اندازه گیری است. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتی (خطاهای اندازه گیری، عدم خویشتن نگری، پاسخ های قابل پذیرش اجتماعی و …) هستند. به پژوهشگران در مطالعات آتی پیشنهاد می شود، روی سایر جوامع، مطالعه حاضر را تکرار کنند تا شواهدی از بسط روابط ساختاری مشاهده شده در کشور فراهم آید. همچنین، علاوه بر استفاده از ابزارهای معتبرتر برای اندازه گیری سازه ها، از سایر روشهای اندازه گیری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط مشاهده شده از یک روش به روش های دیگر به دست آید. این احتمال وجود دارد که فرضهای تدوین شده در مدل اولیه در این مطالعه در بعضی از جوامع محلی از لحاظ اثرات زیست محیطی، بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأیید شود؛ بنابراین، به پژوهشگران پیشنهاد می شود، در مطالعات آتی این مورد را در نظر بگیرند.

همچنین مطالعه کنید:

بورس

  بهترین واکنش به شرایط بحرانی بازار سهام چیست؟

  به گزارش کسب و کار نیوز، و به نقل از مجموعه آموزش بورس (هومن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.