صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

نظارت کنترل شده بر صرافی ها

این نخستین باری نیست که صرافی‌ها از سوی مسئولان دچار تغییراتی می‌شوند.
سرمقاله
این نخستین باری نیست که صرافی‌ها از سوی مسئولان دچار تغییراتی می‌شوند. در چند نوبت دیگر هم فعالیت صرافی‌ها که  جابه‌جایی پول خارجی است، محدود شد. گاهی ما آنقدر به صرافی‌ها پر و بال می‌دهیم که تقریبا محور بسیاری از امور می‌شوند و صف‌های طولانی در مقابل آنها شکل می‌گیرد و گاهی به یک‌باره از انجام این فعالیت ها ممنوع می‌شوند. به نظر می‌رسد لازم باشد روش ارز محدود را برای برخی مصارف با شاخص‌های مشخص به صرافی‌های مجاز ارائه کرد تا از دلال بازی آنها و ورودشان این نخستین باری نیست که صرافی‌ها از سوی مسئولان دچار تغییراتی می‌شوند. در چند نوبت دیگر هم فعالیت صرافی‌ها که  جابه‌جایی پول خارجی است، محدود شد. گاهی ما آنقدر به صرافی‌ها پر و بال می‌دهیم که تقریبا محور بسیاری از امور می‌شوند و صف‌های طولانی در مقابل آنها شکل می‌گیرد و گاهی به یک‌باره از انجام این فعالیت ها ممنوع می‌شوند. به نظر می‌رسد لازم باشد روش ارز محدود را برای برخی مصارف با شاخص‌های مشخص به صرافی‌های مجاز ارائه کرد تا از دلال بازی آنها و ورودشان در بازی‌های دلالی جلوگیری کرد. دخالت محدود،  حساب شده و کنترل شده در کار صرافی‌ها در این مسیر لازم خواهد بود، اما در وضعیت فعلی تعطیلی آنها که کسبه هستند به معنی بیکار شدن بخش مهمی از جامعه است،آن هم در زمانی که دولت به دنبال ایجاد شغل است. محروم کردن کسانی که سرمایه‌های زیادی را برای خرید مغازه‌های صرافی‌ داده‌اند، کار پسندیده‌ای نیست. دولت باید با چاره‌اندیشی درست به حل این مساله  بپردازد.