صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

تا ۳۶درصد تخفیف محافظ یخچال و کامپیوتر از پالس کنترل

محافظ یخچال و فریز PCR703 از پالس کنترل تنها با پرداخت ۲۸۰۰۰ تومان اما به ارزش ۳۹۰۰۰ تومان (۲۸درصد تخفیف)
محافظ یخچال فلزی PCR200 از پالس کنترل تنها با پرداخت ۲۹۰۰۰ تومان اما به ارزش ۴۵۰۰۰ تومان (۳۶درصد تخفیف)
محافظ کامپیوتر شش خانه PCC300 از پالس کنترل تنها با پرداخت ۲۹۰۰۰ تومان اما به ارزش ۳۸۵۰۰ تومان (۲۵درصد تخفیف)
محافظ کامپیوتر شش خانه PCC400  از پالس کنترل تنها با پرداخت ۳۷۰۰۰ تومان اما به ارزش ۴۸۵۰۰ تومان (۲۴درصد تخفیف)
محافظ یخچال و فریز PCC103  از پالس کنترل تنها با پرداخت ۳۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۴۳۰۰۰ تومان (۳۰درصد تخفیف)

https://goo.gl/9vClBd