صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

۵۰درصد تخفیف یک ساعت دوچرخه سواری تفریحی در دریاچه شهدای خلیج فارس

یک ساعت دوچرخه سواری حرفه ای با دوچرخه های دنده ای در دریاچه شهدای خلیج فارس تنها با پرداخت ۵۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۰۰۰۰ تومان (۵۰درصد تخفیف )
یک ساعت دوچرخه سواری با دوچرخه های معمولی در دریاچه شهدای خلیج فارس  تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان اما به ارزش ۸۰۰۰ تومان (۵۰درصد تخفیف )

https://goo.gl/cx6aJG