صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی گرایش فناوری , دانشگاه تهران

نقش توسعه ی فن اوری اطلاعات در بهبود محیط کسب وکار

دانلود